Ogólne warunki handlowe obowiązują od 25.5.2018

I. Przepisy wstępne

Sklep internetowy www.deadcat.eu dotyczy zakupu następujących warunkach (dalej „OP”), które określają i wyjaśnić prawa i obowiązki sprzedawcy, który jest właścicielem i operatorem strony www.deadcat.eu Mistrz dźwięku Company Ltd. oparty Nowy Hvězdlice 19, 683 41, numer identyfikacyjny: 28310799 zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Brnie, sekcja C, plik nr 60446, a Kupujący. Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej.

Związki, które nie są wyraźnie te warunki są regulowane przez ustawę nr. 89/2012 Sb., Kodeks cywilny (dalej „Kodeks cywilny”).

Jeżeli kupujący jest konsumentem (ktoś inny niż przedsiębiorca, który sprawia, że ​​zlecenie lub zawiera umowę ze sprzedającym w ramach swojej działalności gospodarczej), prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego postanowień § 2158 i nast. Kodeks cywilny ( „Przepisy szczególne dotyczące sprzedaży towarów), aw przypadku nabywców również konsumentów ustawa nr. 634/1992 Sb., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami (” Zos „).

II. Definicja warunków

Umowa konsument - umowa kupna, praca dla usług lub innych umów, na mocy kodeksu cywilnego, jeżeli strony są z jednej strony, konsument (osoba inna niż przedsiębiorca, który sprawia, że ​​zamówienie lub zawiera umowę ze sprzedającym w ramach swojej działalności gospodarczej lub siebie wykonywanie zawodu), az drugiej strony sprzedawca.

Sprzedawca / operator działalności internetowej - osoba, która przy zawarciu umowy działa w komercyjnych lub innych działań biznesowych. Jest to przedsiębiorca, który dostarcza produkty lub usługi kupującemu bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców.

Kupujący - Konsument - osoba, która nie działa w ramach swojej działalności, gdy zawiera i wykonuje umowę. Jest to osoba fizyczna lub prawna, która kupuje produkty lub korzysta z usług w celach innych niż działalność związana z takimi produktami lub usługami. Kupujący nie konsument - przedsiębiorca, który kupuje towary lub usługi wykorzystywane w ramach swojej działalności gospodarczej lub jako część oddzielnego wykonywania ich zawodu.

Użytkownik - każda osoba odwiedzająca stronę www.deadcat.eu. Podczas korzystania z tych stron, użytkownik nie musi kolidować z bezpieczeństwem w miejscu, nie jest uprawniony do korzystania z tych stron, aby przenieść szkodliwe pliki lub próbować wprowadzić sekcje niepubliczne tym miejscu lub w jakikolwiek sposób zagrozić bezpieczeństwu operacyjną miejscu. Master Sound s.r.o. zastrzega sobie prawo do nieakceptowania zamówienia Użytkownika, jeśli:

a) Użytkownik istotnie naruszył niniejsze OWH, lub ustawodawstwo, lub

b) Użytkownik przerwał lub próbował zakłócić bezpieczeństwo Master Sound s.r.o. lub bezpieczeństwo ich ruchu, używaj ich do przesyłania złośliwych plików i penetrowania publicznie niedostępnych witryn, lub

c) Użytkownik komunikujący się z Master Sound s.r.o. wykorzystuje tożsamość osoby zagranicznej lub nieistniejącej lub w inny sposób próbuje wprowadzić w błąd Sprzedawcę;

(d) który swoim działaniem szkodzi reputacji Master Sound s.r.o.

III. Przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystanie

Dostęp do strony www.deadcat.eu może być uzależniony od podania niektórych danych osobowych przez użytkowników. W tym przypadku, Sprzedawca będzie traktować takie dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą nr. 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych oraz zgodnie z warunkami zezwolenia, jeśli wymagane jest prawo do takiego przetwarzania. Dane osobowe nie będą udostępniane aplikacjom innych firm. Menedżer danych osobowych to Sprzedawca, czyli Master Sound s.r.o. oparte Nowy Hvězdlice 19 683 41. Dane osobowe mogą być wykorzystane poza przetwarzania Sprzedawca wymaganych do realizacji zamówień, realizacji i wykonania umów tylko na warunkach wymienionych poniżej lub pod warunkiem, że uzyskają one dobrowolnej zgody użytkownika, jeżeli taka zgoda jest wymagana przez prawo. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że adres e-mail podany przez niego w związku z zakupem produktu lub usługi może zostać wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Master Sound s.r.o. zgodnie z ustawą 480/2004 Dz.U., z późniejszymi zmianami, z ofertą podobnego produktu lub usługi. W przypadku, gdy odbiorca nie chce więcej otrzymywać takich informacji handlowych może wyrazić ten spór do otrzymywania informacji handlowych odkliknutím odpowiednie miejsce w komunikacji biznesowej lub wysyłając wiadomość e-mail zawierającą sprzeciw wobec wysyłania wiadomości handlowych zająć zhejbal@atlas.cz

Podobnie, Sprzedawca może, bez zgody osoby, której dane dotyczą, przetwarzać imię, nazwisko i adres w celu oferowania transakcji i usług, dopóki podmiot danych nie wyrazi sprzeciwu na piśmie na adres Sprzedawcy przy takim przetwarzaniu. Dane osobowe będą przechowywane w celu przetwarzania niezbędnego do realizacji zamówienia, zawarcia i wykonania umowy na czas trwania stosunku umownego (obejmuje czas od momentu zamówienia do okresu gwarancji). W pozostałych przypadkach, tj. W przypadku adresów e-mail w celu wysyłania wiadomości handlowych i jeżeli imię, nazwisko i adres w celu oferowania produktów i usług w czasie do wycofania zgody, lub do wniosku o dopuszczenie do zakończenia przetwarzania tych danych (wniosek o zakończenie wysyłanie wiadomości biznesowych). W przypadkach, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe za zgodą podmiotu danych, dane będą przetwarzane w celu zatwierdzenia, a jeśli nie w tekście zgody określonym terminie, do momentu wycofania zgody, lub do żądania, aby zakończyć przetwarzanie tych danych dla cel.

Sprzedawca informuje, praw podmiotu danych na podstawie ustawy nr. 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, tj. W szczególności, że dostarczanie danych osobowych, Sprzedawca jest poza przetwarzania wymagane do realizacji zamówień, realizacji i wykonania umów dobrowolnych że której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, ma prawo wystąpić na piśmie do administratora zakończeniu przetwarzania i usuwania danych osobowych, dla których zgoda, której dane dotyczą, tj. z wyłączeniem danych ściśle koniecznych do wykonania umowy i prawo w przypadku naruszenia ich praw do kontaktu Urząd ochrony danych osobowych i żądać odpowiedniego środka prawnego, który jest np. do powstrzymania się od takich działań przez Sprzedawcę, w celu naprawienia sytuacji, zapewniając przeprosiny poprawkę, blokowanie, wypłaty rekompensaty pieniężnej, jak również korzystanie z innych praw wynikających z §§ 11 i 21 ustawy w sprawie ochrony danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce poprawić dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę, może zażądać go na adres e-mail zhejbal@atlas.cz lub na adres pocztowy Sprzedawcy wspomniany powyżej.

IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH

Właściciel e-sklepu jako administrator danych osobowych (dalej „Menedżer”) niniejszym, zgodnie z art. 13 WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ( zwane dalej "rozporządzeniem"), informuje swoich klientów (zwane dalej "Podmiotem danych"), że:
1. Dane osobowe osób, których dane, które zostaną przekazane do administratorów po wysłaniu zamówienia będą przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna i jego późniejsze działania, w tym do czynienia z potencjalnym danych roszczenia przedmiotu wadliwego wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, których dane jest zatem spełnienie których dane zamówienie na podstawie umowy, przy jednoczesnym przestrzeganiu kierownika zobowiązania prawne wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki w zakresie ochrony konsumentów i rachunkowości zarządczej.

2. Przyczyną przekazania danych osobowych do podmiotu danych Administratora jest identyfikacja stron niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy kupna, co nie byłoby możliwe bez podania takich danych.

3. Dane osobowe osób, których dane będą traktowane przez okres, w którym administrator jest zobowiązany do zachowania tych danych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, czyli minimum 5 lat, zgodnie z ustawą o rachunkowości, lub przez okres 10 lat, zgodnie z ustawą z VAT.

4. Podczas przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie nie będą miały miejsca.

5. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych ani nie wyznaczył przedstawiciela w celu wypełnienia obowiązków w rozumieniu rozporządzenia. Dane osobowe osób, których dane mogą być prawidłowego wykonania zlecenia świadczenia usługi dostarczania dostawcy temat wybranych danych, jak również tych, którzy Kierownicy świadczenia usług prawnych i księgowych w celu zapewnienia właściwego wykonywania obowiązków przewidzianych przez powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazać dane osobowe podmiotów danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych innych niż wyżej wymienionych osób trzecich.

6. Organ danych ma prawo zażądać dostępu administratora do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, ma prawo do przenoszenia tych danych do innych administratorów, jak również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Osobiste danych, jeżeli uzna, że ​​Administrator naruszył rozporządzenie przy przetwarzaniu danych osobowych.

V. Zamówienie towarów i zawarcie umowy

Warunkiem ważnego elektronicznego zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych i informacji wymienionych w formularzu zamówienia. Zanim Kupujący ostatecznie potwierdzi zamówienie, będzie miał prawo sprawdzić całe zamówienie i sprawdzić wprowadzone dane. Jeśli jesteś zainteresowany zmianą przedmiotu, możesz to zrobić za pomocą przycisku Wstecz, aby zwrócić Kupującego do poprzednich kroków. Jeśli Kupujący wyrazi zgodę na formę zamówienia, przycisk [Miejsce zamówienia] wyśle ​​zamówienie ostatecznie do przetworzenia. To zgłoszenie jest wiążące.

Sprzedawca powiadomi Buyer przyjmowania zleceń przez telefon lub wysyła adres e-mail podany w zamówieniu przez e-mail o przyjęciu zamówienia przez Nabywcę (dalej „Acceptance”). Powiadomienie o automatycznym wysłaniu zamówienia nie jest uznawane za wiążącą akceptację zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie w niektórych przypadkach (raty, itp) prawo do żądania od Kupującego przed wysłaniem wiadomości e-mail z zamówieniem przyjmującej dostarczanie odpowiednich dokumentów. Kupujący zostanie o tym powiadomiony przed złożeniem zamówienia. Sprzedający ma prawo do wyrażenia sprzeciwu przed przekazaniem zlecenia do sprawdzenia danych identyfikacyjnych Kupującego, a na pewno właściwe przekazanie zamówionych towarów lub usług. Przesyłając zamówienie, Kupujący akceptuje te warunki. Sprzedawca i również cena za zamówione towary, w tym ewentualne koszty wysyłki i transportowych obowiązujących w chwili składania i wysyłania zleceń. Gdy nabywca otrzymuje od przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia (telefonicznie lub poprzez e-mail), oferta Sprzedającego zamówionych towarów w tym cen wymienionych w porządku aż do ostatecznego dostarczenia towarów do nabywcy, z zastrzeżeniem wszelkich postanowień niniejszych warunków w konkretnym przypadku w inny sposób. Zamówienie jest projektem umowy kupna, w którym sama umowa kupna jest zawarta przez telefon lub e-mail od przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego do Kupującego. Od tej chwili powstają pomiędzy Kupującym a Sprzedającym wzajemnych praw i obowiązków, które zostały zdefiniowane w umowie zakupu i tych warunkach, które są integralną częścią umowy kupna. W przypadku osobistego odbioru towarów ustala się, że Sprzedawca zarezerwuje towar dla Kupującego na 2 dni. Po wygaśnięciu tego okresu umowa o zamknięciu umowy wygaśnie, a obie strony przestaną być nią związane. Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę o zamówieniu (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Koszt korzystania z mediów elektronicznych regulowany jest umową między Kupującym a jego dostawcą usług internetowych lub jego dostawcą usług łączności elektronicznej. Sprzedający ma prawo zawsze, w zależności od charakteru zlecenia - ilość towarów, cen, kosztów transportu, odległości itp pytać nabywcy zezwolenia (dodatkowo potwierdzenie) zamówienia w odpowiedni sposób, na przykład w formie pisemnej lub telefonicznie. Zamówienie uznaje się za nieważny i wygasa kontrakt i jeśli kupujący tego zezwolenia (kolejne potwierdzenie) nie działa tak, jak chcesz. Ponadto Kupujący zostanie powiadomiony o tym fakcie, przyjmując zamówienie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) do Sprzedającego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku Kupującego (telefon lub e-mail) w przypadku oczywistego błędu w odniesieniu do cen, opis, zdjęcie lub produktu w produktach wymienionych na stronie sprzedawcy lub w przypadku ewidentnie fałszywych informacji przekazywanych przez telefon, na każdym etapie realizacji zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia Kupującego w przypadku oczywistego błędu w odniesieniu do cen, opis, zdjęcie lub produktu w produkcie, na każdym etapie realizacji zamówienia. Kolejność nie jest akceptowane z powodu oczywistych błędów Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mail (który nabywca wspomnianego podczas wypełniania elektronicznego formularza zamówienia i powiedział zamawiania towarów telefon). Błąd na piśmie lub doustnie, jeśli informacja nie wiąże Sprzedawcy, czy przeciętny konsument wyraźny widok z treścią ogólnych warunków Sprzedającego oraz w kontekście innych informacji podawanych przez Sprzedającego. Sprzedawca nie popełnić w stosunku do ceny produktu parametrów produktu i zakresu informacji o odpowiedzialności za produkt z oczywiście błędny telefon, niedokładność miał być normalny nabywca tj. Każda kompetentna osoba, która ma umysł przeciętnego człowieka, zdolność do wykorzystywania go zwykłą starannością, jasny ze względu na treść ogólnych warunków handlowych sprzedającego oraz w kontekście innych informacji dostarczonych przez Sprzedawcę.

Umowa została zawarta w języku czeskim. Zamknięty umowa sprzedaży jest archiwizowana przez sprzedającego w celu jego udanym występie w formie elektronicznej przez okres 5 lat i nie jest przystosowany do nieuczestniczących osobom trzecim. Informacje na temat poszczególnych kroków technicznych prowadzących do zawarcia umowy można znaleźć w tych warunkach biznesowych, w których proces jest jasno opisany.

Kupujący zobowiązuje się, że po otrzymaniu towarów opłaconych kartą kredytową lub przelewem przedpłaty Sprzedawca, pracownik dozowania witryn lub nośnik powierzyć dostarczenie towaru Kupującemu przysługuje prawo do weryfikacji tożsamości osoby nabywającej towary osobistej identyfikacji, tj. Dowodu osobistego lub paszportu, rekord osobisty numer identyfikacyjny lub inne informacje identyfikujące osobę, która odbyła towarów, w celu zapobiegania nadużyciom w korzystaniu z kradzionych kart kredytowych i ochrony praw prawdziwego właściciela karty kredytowej. Aby nagrać swoje dane osobowe w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz utrzymać je przez okres sześciu miesięcy od daty otrzymania towaru Sprzedający daje nabywcy wyraźne określenie, tj. Mistrz dźwięku Company Ltd., jako administrator, umowy. Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że posiada uprawnienia wynikające z przepisów prawa. nr. 101/2000 Sb., tj. w szczególności dostarczanie danych jest dobrowolne, a jego zgoda może ładować w dowolnym momencie cofnąć się z administratorem, który ma prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania tych danych, blokowanie nieprawidłowych danych, utylizacja i inne prawa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zgodności z prawami Kupujący ma prawo skontaktować się z administratorem lub bezpośrednio z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

VI. Cena i płatność

Ceny podane na stronie www.deadcat.eu są podane jako ostateczne, zawierają podatek VAT. Koszty transportu (informacje na temat warunków cenowych transportu towarów jest zawarta w Art VII. -. warunki dostawy), kwota może pod konkretne zlecenia różnią się (w zależności od kosztów, wagi zamówienia i sposobu transportu) są następnie zapisywane w Zakonie formularz. Ostateczna cena obliczona po wypełnieniu formularza zamówienia jest już uwzględniona, łącznie z transportem. Jako iloczyn kursu zamknięcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym płaci cenę wskazaną w katalogu w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Cena zostanie podana w zamówieniu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

Warunkiem udzielenia preferencyjnej cenie zakupu (dyskonta) w przypadku specjalnych opakowań produktów sprzedawanych po obniżonej cenie to wspólny zakup produktów w ramach specjalnych opakowaniach zaprojektowanych przez Sprzedającego. Anulowanie umowy kupna być w jednym z tych produktów powoduje utratę Nabywcę w obniżonej cenie zakupu innych produktów sprzedawanych w specjalnych opakowaniach.

Faktura wystawiona na podstawie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym służy zarówno jako dokument podatkowy, jak i dowód dostawy. Nabywca może przejąć towary lub usługę dopiero po pełnym opłaceniu, chyba że uzgodniono inaczej. Jeśli kupujący i sprzedający płaci ostatecznie w stanie dostarczyć towar, Sprzedający niezwłocznie powrócić wydajność Kupującego na podstawie sekcji IX. obowiązujące ogólne warunki handlowe

VII. Czas dostawy

Czas dostawy rozpoczyna się od pełnej zapłaty ceny zakupu, tj. Odpowiednia kwota zostanie przelana na rachunek Sprzedającego. Konkretne terminy dostaw określone są w katalogu produktów dla każdego produktu i do tych terminów będzie liczony tylko w dni powszednie. W przypadku, gdy zamówiony towar nie może być dostarczony w tym czasie Sprzedający Kupujący o tym niezwłocznie informowany wraz z informacją o alternatywnym dnia dostarczenia zamówionego towaru, w przypadku gdy towary te nie są już dostępne, sprzedawca może zaoferować inny produkt, porównywalne oryginał. Jeżeli Kupujący nie zgadza się ze zmianą, albo jeżeli sprzedawca nie może oferować porównywalne zapłacić zamówionego towaru, kupujący i sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Umawiające się Strony wróci wszystko przed odstąpienia od umowy wzajemnie spełnione.

towary statusu „od ręki” oznacza, że ​​przedmioty znalezione na naszym, lub jeden z naszych magazynów zewnętrznych w Republice Czeskiej. Produkty oznaczone exedujeme zazwyczaj drugi lub trzeci dzień po potwierdzeniu zamówienia.

VIII. Warunki dostawy towarów

Dostawa towarów Poczta Czeska
Opłaty sprzedającego w związku z dostawą towarów klientom następujące rodzaje opłat:

1-te CP - dla zamówień o wartości 14, - EUR, a równowartość w innych walutach, cena -89,50 CZK. odpowiednik w innych walutach.

2-ty CP - dla zamówień o wartości ponad 14, - EUR i równowartość w innych walutach dostawa jest bezpłatna.

Przegląd możliwych sposobów refundacji towarów.

- Płatność przez PayPal - 0, -CZK

Kupujący, który nie jest konsumentem ma obowiązek należycie dostarczone nieuszkodzonej przesyłki towaru od przewoźnika prawidłowo, aby sprawdzić integralność opakowania, ilość sztuk, w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić sam nośnik. Jeśli przesyłka pojawi widocznych oznak uszkodzenia lub innych naruszeń opakowania wskazującego nieuprawnionym dostępem do przesyłki, ale kupujący jest zobowiązany do odmowy przyjęcia przesyłki. Niestosowanie się do tego nie może powoływać się uszkodzenia produktu podczas transportu i uważa się, że przesyłka została dostarczona do Kupującego nienaruszonym. Poprzez podpisanie dowodu dostawy kupujący potwierdza, że ​​przesyłka spełnia wszystkie warunki wymienione powyżej, a później twierdzą opakowanie szczelinowanie będą akceptowane. Faktura służy również jako faktura i jest zawarty w pakiecie wskazany.

Kupujący, który jest konsumentem ma obowiązek należycie dostarczone nieuszkodzonej przesyłki towaru od przewoźnika z tytułu przejęcia. Jeśli wydaje się jednak być przesyłka wysłana przez przewoźnika (w tym paczek wysyłanych przez czeskiego Post) oznak widocznego uszkodzenia, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i odesłać go do nadawcy. Niestosowanie się do tego nie może powoływać się uszkodzenia produktu podczas transportu i uważa się, że przesyłka została dostarczona do Kupującego nienaruszonym. Kupujący, którzy nabywają towary, które będą prawidłowo dostarczony towar i nie płacić czy nie można zakładać, będzie zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych wysyłanie towarów i opłata manipulacyjna (czyli kary.) W wysokości do 200 EUR, - CZK.

Kupujący zobowiązany jest do transportu uszkodzenia, które nie były widoczne przed otwarciem przesyłki, roszczenie w ciągu 3 dni od daty otrzymania towarów w celu umożliwienia Sprzedawcy natychmiastowe stwierdzenie roszczeń wadliwego transportu towarów dokonanych przeciwko przewoźnikowi. Jeśli tak nie poinformował Kupującego Sprzedawcy uszkodzonych towarów w ciągu 3 dni po otwarciu opakowania (nie później niż 15 dni po porodzie), uważa się, że towary po otrzymaniu przez Kupującego była nieuszkodzona.

Przy zakupie eShopové zlecenia z wybranej kolekcji osobistego i płatności przy odbiorze, kolejność zmusi 48 godziny po tym czasie zostanie automatycznie anulowana.

IX. Prawa kupującego wynikające z wadliwego działania i serwisu

Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa do wady, która występuje w przypadku towarów konsumpcyjnych w ciągu 24 miesięcy od otrzymania rzeczy przez Kupującego. W przypadku produktów, w których stwierdzono, że są one odnowione, kupujący jest uprawniony do korzystania z prawa wada, towarów konsumpcyjnych w okresie 12 miesięcy od sprzedaży. W przypadku, gdy w katalogu na stronie www.master-sound.cz, gwarancja wraz z produktem sprzedawanym na rzeczy, na opakowaniu, instrukcje dołączone do rzeczy, czy w reklamach wskazać okres, w którym to przypadku może być użytkowania (okres gwarancji), Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, że po upływie okresu gwarancji przedmiot będzie mógł być używany do zwykłego celu lub zachowuje zwykłe funkcje. Gwarantowany czas rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez Kupującego.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że przedmiot nie ma wad przy przejęciu. Szczególnie Sprzedawca jest odpowiedzialny, że gdy kupujący przejmie sprawy, kwestia cech, że strony negocjacji, a jeśli nie ma porozumienia, te cechy, które sprzedawca lub producent opisane lub które kupujący oczekiwane ze względu na charakter towarów i reklamy opartej prowadzone przez nich, sprawa nadaje się do tego celu, który dla jej państw stosowanie sprzedawca lub do których stosuje się zwykle w przypadku tego typu przypadek odpowiada jakości lub dokonywania uzgodnionego próbkę lub szablon, czy to jakość czy wydajność zależy od uzgodnionej próbki lub szablonu, sprawa jest w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze, a sprawa jest zgodna z wymogami prawnymi.

Jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, uważa się, że w momencie jej przejęcia usterka została stwierdzona.

To nie ma znaczenia, czy właściwości określone powyżej, Kupujący może również zażądać dostarczenia nowych rzeczy bez wad, chyba że ze względu na nieproporcjonalny charakter wady, ale jeśli wada dotyczy tylko części rzeczy, kupujący może żądać tylko wymiana elementów; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak, ze względu na nieproporcjonalny charakter wady, zwłaszcza jeśli można zaradzić wadę bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do bezpłatnej lekarstwo.

Prawo do dostarczenia nowych rzeczy, lub części zamienne kupujący ma w przypadku wymiennych wad, jeżeli rzecz nie może być odpowiednio stosowany do wielokrotnego występowania wady po naprawie lub w wyniku większej liczby defektów. W takim przypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

Chyba że kupujący od umowy lub nie ma zastosowania, jeżeli prawo do dostarczania nowych rzeczy bez wad, wymiana jego części lub rzeczy może żądać naprawy rozsądny rabat. Kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki w przypadku, gdy Sprzedawca nie może dostarczyć nową rzecz bez wad, wymiany części lub naprawy rzeczy, a jeśli sprzedający nie usunął w rozsądnym terminie lub że rośnie lekarstwo kupującego na znaczne trudności.

Sprzedający odpowiada za wady, które występują na przedmiotach w ciągu 24 miesięcy od otrzymania przez kupującego. W przypadku, gdy w katalogu na stronie www.master-sound.cz, gwarancja wraz z produktem sprzedawanym na rzeczy, na opakowaniu, instrukcje dołączone do rzeczy, czy w reklamach wskazać okres, w którym to przypadku może być użytkowania (okres gwarancji), Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, że po upływie okresu gwarancji przedmiot będzie mógł być używany do zwykłego celu lub zachowuje zwykłe funkcje. Gwarantowany czas rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez Kupującego.

Prawa wadliwego wykonania nabywca nie zostanie wypłacona, jeżeli kupujący wiedział, że rzecz ma wadę lub jeśli kupujący spowodowane samą wadę, zwłaszcza w jeden z następujących sposobów:

    
produkt został zainstalowany lub używany zgodnie z instrukcją obsługi lub instrukcji obsługi lub tworzone jeśli wada lub uszkodzenie ewidentnie błędne zastosowanie (np. operacja z powodu nieprawidłowego napięcia zasilającego, nieprawidłowego podłączenia do źródła zasilania. napięcie, przeciążenie)
    
produkt jest mechanicznie uszkodzony (np. w przypadku nieuprawnionej ingerencji w produkt),
    
wada została spowodowana przez nieprofesjonalne lub obraźliwe traktowanie lub fakt, że produkt był używany do celów innych niż zwykłe lub zamierzone przeznaczenie producenta,
    
Ponadto odpowiedzialność Sprzedającego w powyższym zakresie nie dotyczy:
    
w przypadku produktu sprzedawanego po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę,
    
jeżeli wadą Kupującego jest charakter zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem produktu,
    
jeśli wynika to z charakteru produktu.

Odpowiedzialność za wady jest również z definicji nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez nieuwagi Kupującego, klęski żywiołowej lub innych czynników zewnętrznych, takich jak uderzenia pioruna lub innych wyładowań atmosferycznych, ognia lub wody lub przez innych nietypowych zjawisk, takich jak przepięcia w sieci zasilającej lub telefonicznej, że nie jest uszkodzony przez sprzedającego.

W przypadku stwierdzenia wad, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w siedzibie Spółki przy odpowiedniej skargi pracownika przez cały okres otwarcia, jak również do dowolnego autoryzowanego naprawy serwisowej produktu, wymienione w karcie gwarancyjnej, a także www.deadcat .eu lub infolinia klient Sprzedawca telefoniczny 777 629 661, gdzie również mówi metodę przesyłu produktów dla postępowania reklamacyjnego oraz w przypadku gdy nabywca poinformować operatora o tym, jak postępować. Jednakże, jeśli potwierdzenie wydane przez sprzedającego prawa odpowiedzialności za wady lub karty gwarancyjnej, umieścić inną osobę wyznaczoną do naprawy, która jest miejscem Sprzedającego lub miejsce dla Kupującego bliżej, kupujący prawo do naprawy ćwiczenia, aby umożliwić szybsze przetwarzanie w osoba odpowiedzialna za naprawę. Osoba do naprawienia dokona korekty w terminie uzgodnionym między Sprzedawcą a Kupującym.

Sprzedawca jest zobowiązany wydać konsumentowi pisemne potwierdzenie, że konsument skorzystał z prawa co treść skargi oraz jaka metoda obsługi roszczeń żądań konsumentów; i kolejne potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu jego trwania lub pisemnego uzasadnienia dla odrzucenia wniosku.

Sprzedawca decyduje o natychmiastowej uprawomocnieniu się skargi, w złożonych sprawach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi potrzebnej do fachowej oceny wady. Skargi w tym usuwanie usterek muszą być rozstrzygane bez zbędnej zwłoki, w terminie 30 dni od roszczenia, chyba że sprzedawca i konsument zgadzają się na dłuższy okres. Wygaśnięcie tego okresu jest uważane za istotne naruszenie umowy.

Uznanie może zostać zaakceptowane tylko wtedy, gdy udowodnione zostaną następujące fakty:

    
że jest to wada, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe działanie, zastosowane w ciągu 24 miesięcy od otrzymania produktu lub okresu gwarancji udzielonego w trakcie trwania umowy; Nabywca Dowodzi to faktu, zazwyczaj pokwitowanie lub prawidłowo i czytelnie wypełniona karta gwarancyjna zaznaczone daty zakupu, pod warunkiem, że podpis i pieczęć sprzedawcy sklepu w przypadku, gdy produkt został udzielił gwarancji. Karta gwarancyjna Kupujący zawsze składa reklamację produktu przedłużoną przez producenta. W przypadku gwarancji umownej zawartej przez Kupującego, Kupujący składa umowę gwarancyjną.
    
że Kupujący zakupił produkt od Sprzedawcy i za jaką cenę; w tym przypadku kupujący z reguły udowodni ważny dowód zakupu wskazujący datę zakupu produktu potwierdzającego zakup reklamowanego towaru na rzecz Sprzedawcy;
    
że produkt jest wadliwy; w tym celu Kupujący przesyła wadliwy produkt do sklepu lub wady technikowi serwisowemu.

Jeżeli którykolwiek z warunków określonych poniżej przez Kupującego jest należycie spełniony, roszczenia nie można uznać za uzasadnione.

Sprzedawca informuje Kupującego o rozliczeniu roszczenia i o czasie odbioru towaru. Jeżeli kupujący otrzymał informację o rozpatrywania skarg i dla jakiejkolwiek przyczyny przez Sprzedającego lub Kupującego w ciągu 30 dni, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru bezpośrednio po 30-dniowego okresu, w którym skarga powinny być rozpatrywane później.

Jeżeli kupujący nie odbierze towaru nawet po 8 miesiącach załatwienia reklamacji, Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży tego produktu osobie trzeciej w odpowiedni sposób przy rozsądnych kosztach w rozumieniu § 2428 Kodeksu cywilnego, nabywcy; wpływy zostaną wydane przez Kupującego bez zbędnej zwłoki, ale mogą odliczyć koszty i wydatki związane ze sprzedażą.

Sprzedawca oferuje Kupującemu bezpłatną wypożyczalnię TV na czas trwania roszczenia. Wypożyczalnia TV zostanie dostarczona przez Sprzedawcę do Kupującego na własny koszt. Wypożyczona telewizja może nie być tego samego typu, co zgłaszana.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w zależności od charakteru usług również skarg kupujący nabył usług, chyba że wynika co innego istniejącego prawodawstwa lub właściwych warunków tych usług.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach podczas interwencji serwisu.

X. Zwrot towaru - odstąpienie od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący, który jest konsumentem i zawarł umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem eshopu www.deadcat.eu ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od:

    
Umowa danych (z umów o świadczenie usług, to nie ma zastosowania w przypadku umowy o świadczenie usług (montaż serwis produktu przez nabywcę lub płatnych usług świadczonych przez Sprzedającego), czy są zadowoleni z jego wyraźną zgodą, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Nabywca przyjmuje do wiadomości zawiadomienie Sprzedającego, że w takim przypadku Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy), lub
    
data, w której wyznaczony przez niego Nabywca lub strona trzecia (inna niż przewoźnik) przejmie towar (w przypadku jednorazowej umowy kupna) lub
    
datę przejęcia ostatniej części dostawy towarów (w przypadku umowy sprzedaży obejmującej kilka rodzajów towarów zamówionych przez konsumenta w jednym zamówieniu i dostarczanych osobno), lub
    
datę odbioru ostatniej części dostawy towarów (w przypadku umowy sprzedaży, której przedmiotem są towary składające się z kilku artykułów lub części);
    
datę otrzymania pierwszej dostawy towarów (w przypadku umowy o regularną dostawę towarów na czas określony).

Sprzedawca niniejszym informuje, że to prawo nie służy jako sposób rozstrzygnięcia dostawy wadliwych towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy przez wysłanie zawiadomienia o wycofaniu w wyżej wymienionym 14 dni Sprzedawca Firma Mistrz dźwięku Ltd. oparty Nowy Hvězdlice 19, 683 41, numer identyfikacyjny: (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mail) 28310799, jednoznaczne stwierdzenie, a mianowicie:

    
e-mailem do zhejbal@atlas.cz
    
mail do Master Sound s.r.o. z siedzibą w Nové Hvězdlice 19, 683 41

Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy wysłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem odpowiedniego okresu.

Aby poprawić nasze usługi, prosimy o podanie przyczyny zwrotu. Informacje te nie są jednak obowiązkowe (prawo tego nie wymaga), nie ma wpływu na ważność Twojej rezygnacji i służy jedynie poprawie naszych usług! Dziękuję.

2. Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od umowy ze sprzedającym, wrócimy bez zbędnej zwłoki, w terminie 14 dni od dnia jesteśmy informowani o swojej decyzji odstąpienia od umowy, wszystkie płatności, które otrzymały od ciebie, w tym koszty dostawy do Ciebie (z wyjątkiem dodatkowego koszty poniesione w wyniku wyboru metody dostawy, która różni się od najtańszej standardowej metody dostawy oferowanej przez Sprzedawcę).

W przypadku płatności przy zamówieniu dostawy Kupujący Sprzedawca płatność zostanie zwrócona na wniosek Kupującego, bądź wysyłając pieniądze do adresu lub przeniesienia na nabywcę (po wycofaniu Kupujący określi w jaki sposób domagać się zwrotu ceny zakupu). W przypadku innych form płatności, Kupujący zostanie odesłany do Kupującego w ten sam sposób, w jaki otrzymał Kupujący. W przypadku spłaty raty, dostawca spłaty skontaktuje się z Kupującym w celu rozwiązania umowy o kredyt. Możemy poczekać, aż zwrócisz opłatę, dopóki nie otrzymamy zwróconego towaru lub dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

(a) Zwrot towarów

Towar bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od powiadomienia nas o wycofaniu się z niniejszej Umowy, prosimy o zwrot do Master Sound s.r.o. z siedzibą w Nové Hvězdlice 19, 683 41, lub przenieść je do siedziby spółki. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli odeślą Państwo nam towar przed upływem 14 dni. Nie wysyłasz towaru gotówką przy odbiorze, w którym to przypadku Sprzedawca może nie zostać przejęty lub Twoje koszty zostaną poniesione przeciwko tobie.

Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia bez podania przyczyny, odeślij towar jak najdalej w oryginalnym opakowaniu i akcesoriach, aby nie spowodować żadnych szkód. Przesyłając towar sprzedawcy, Sprzedawca zaleca zapakowanie towaru w taki sposób, aby był zabezpieczony przed uszkodzeniem i uszkodzeniem podczas transportu. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwróconego towaru, należy go sprawdzić i sprawdzić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Jeśli zwrot jest uzasadniony, to natychmiast wysyła się ze sprzedawcą w ciągu 14 dni od zwrotu towaru, Kupujący poinformował, że towary zostały zwrócone w porządku i zwróci nabywcy zapłacili cenę zakupu towarów oraz koszty związane z dostawą towarów zakupionych za pośrednictwem e-sklepu Kupujący (Portage , pakowanie, itd., inne niż dodatkowe koszty poniesione w wybranej metody dostawy, który jest inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez sprzedającego), te same środki płatności, kupujący używany (a) w początkowej transakcji. W przypadku płatności przy odbiorze zamówienia przez Kupującego, płatność zostanie zwrócona na rzecz Sprzedającego w formie wymaganej przez Kupującego, bądź wysyłając pieniądze do adresu lub przeniesienia na nabywcę.

b) Koszty związane z przejęciem towarów

Kupujący poniesie bezpośrednie koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy.

c) Odpowiedzialność za wartość zwróconego towaru

Nabywca Sprzedawca odpowiedzialny tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi, niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

W przypadku zmniejszenia wartości towarów w większym stopniu, niż wskazany w zdaniu poprzednim, Sprzedający jest uprawniony do zastosowania do odszkodowań nabywcy do obniżenia wartości zwróconych towarów, szczególnie jeśli taka redukcja może uszkodzić wartość towarów lub niedostarczenia towaru w kompletnym stanie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia rekompensaty za wartość zwróconego towaru do zwróconej ceny zakupu, ale kwota takiego odszkodowania jest wymagana do udowodnienia.

W przypadku rezygnacji z zakupu produktu, który nabywca zakupiony w ofercie specjalne pakiety produktów w obniżonej cenie, klient ma prawo do zwrotu produktu, którego dotyczy wycofanie, po odjęciu różnicy pomiędzy pełnej ceny obu produktów i ceny zapłaconej za specjalny zestaw produktów.

Konsument nie może odstąpić od umowy (zgodnie z § 1837 ObčZ):

    
świadczenie usług, jeśli są zadowoleni z jego wyraźną zgodą, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i biznesmen przed zawarciem umowy konsumenci powiedział, że w takim przypadku ma prawo do odstąpienia od umowy,
    
dostawa towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych poza przedsiębiorców kontrolnych i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy,
    
w sprawie dostawy towarów, która została dostosowana zgodnie z życzeniem konsumenta lub jego osoby,
    
naprawa lub konserwacja przeprowadzona w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego żądanie; nie ma to zastosowania w przypadku późniejszego wykonania niezrealizowanych napraw lub dostawy części zamiennych innych niż wymagane,
    
dostawa towarów w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie można go zwrócić (np. słuchawki)
    
dostarczać nagranie dźwiękowe lub wideo lub program komputerowy, jeśli złamał oryginalne opakowanie,
    
zawartej na aukcji publicznej zgodnie z ustawą o aukcji publicznej, lub
    
dostarczanie treści cyfrowych, jeśli nie dostarczane na trwałym nośniku, a przyszedł z wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i biznesmen przed zawarciem umowy powiedział konsumentów, że w takim przypadku nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Nabywca Sprzedawca informuje, że w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli nie są dostarczane na trwałym nośniku, konsument nie może odstąpić od takiej umowy.

X. Rozstrzyganie sporów

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

    
Drodzy konsumenci, jeśli uważasz, że zniszczyliśmy lub nie wypełniliśmy naszych zobowiązań, napisz na nasz adres e-mail zhejbal@atlas.cz
    
Jeśli nie uda nam się rozwiązać spór bezpośrednio na podstawie ustawy nr. 378/2015 zmieniająca ustawę nr. 634/1992 Sb., O ochronie konsumenta, masz też prawo do uchwały sądowego sporu konsumenckiego.
    
Podmiot (ADR) Alternative Dispute Resolution między przedsiębiorcą a konsumentem, w Czeskiej Inspekcji Handlowej lub inny podmiot upoważniony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, zobacz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
    
W Czeskiej Inspekcji Handlowej, konsument ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Inspekcji Czech Trade: https://adr.coi.cz/cs.
    
Konsumenci mogą złożyć wniosek do Czech Trade Inspekcji lub upoważniony organ nie później niż 1 rok od dnia, gdy skorzystał z prawa, które jest w sporze ze sprzedającym pierwszy.
    
Konsumenci mogą również złożyć platformę ruchu poprzez Alternative Dispute Resolution UE, która jest dostępna w Internecie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Wniosek może zostać złożony przez konsumenta mieszkającego w UE wyłącznie przedsiębiorcy mającego siedzibę w UE.
    
Jeśli strony nie są zadowoleni z jakości rozstrzyganie sporów konsumenckich i wierzę, że w toku postępowania doszło do naruszenia regulaminu rozstrzygania sporów konsumenckich z sądu, mogą złożyć skargę do Ministerstwa Przemysłu i Handlu lub adres e-mail adr@mpo.cz.
    
W przypadku sporów transgranicznych pomaga konsumentom dostępu do odpowiedniego rozliczenia przedmiot rozstrzyganie sporów konsumenckich European Consumer Centre Czechach.
    
Koszty związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich ponoszą same strony.

Przepisy końcowe

W przypadku, gdy konsument jako kupujący czuje, że jego prawa zostały naruszone, mogą zająć swoje skargi do sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mail w celu zhejbal@atlas.cz kwestii realizacyjnych pozasądowych. Konsument ma również prawo wystąpić do Czeskiej Inspekcji Handlowej z siedzibą w Pradze 2, Štěpánská 15, 120 00, lub którykolwiek z jej regionalnego inspektoratu.

Sprzedawca, Master Sound s.r.o. www.deadcat.eu oparty Nowy Hvězdlice 19, 683 41, jako operator sklepu internetowego, zgodnie z ustawą. No 121/2000 Coll., Copyright Act, jest uprawniona do korzystania z praw autorskich do takich stron internetowych.

Te warunki są wyświetlane na stronie sklepu internetowego www.deadcat.eu podejmowania można archiwizować i odtwarzać kupującego. Warunki handlowe obowiązują w zakresie i brzmieniu podanym na stronie internetowej Sprzedawcy w dniu złożenia elektronicznego zamówienia. Wysyłając zamówienie elektroniczne, Kupujący potwierdza Sprzedawcy, że zapoznał się z tymi warunkami i zgadza się z nimi. W przypadku tych warunków Kupujący zostaje powiadomiony i ma możliwość zapoznania się z zamówieniem przed złożeniem zamówienia.